Объем 11, Проблема 3 (2019)

исследовательская статья

Association between epicardial adipose tissue thickness and coronary heart disease: A metaanalysis

Yuan Shuai, Ai Ke-Qing,Yang Xin-Quan, Xiong Ting, Zhang Rong, Han Xiao, Li Jia-Jing, Zhang Shu-Meng, Zhao Fei-Fei, Wang Fang, Xiao Yuan-Yuan, Gong Yu-Nan, Lu Kai, Liu Yuan, Li Qi, Ren Yan-Xia, Qian Zhi Min, Sun Chao, Liang Jia-Yang, Xu Bao1,2, Zhang Zhu1,2, Yin Hui-Jiao1,2, Li Xiao-Du1,2, Mao Yu-Lin2, Huang Liu-ai1,2, Yue Jian, He Sheng-Hu and Wang Da-Xin*


Индексировано в

  • Публикации
  • Google Scholar
  • Евро Паб
  • ICMJE

flyer